Køge Kyst - nye bygninger

FAQ

Hvad er FAQ? – Det er en samling af de termer og begreber, som mine kunder oftest stiller spørgsmål til. Ord og vendinger vi bruger ved boligkøb, bolighandler og boligrådgivning.

Jeg har nedenfor lavet en ordliste, som jeg håber kan give dig svar på nogle spørgsmål. Og ellers er du altid velkommen til at kontakte mig for uddybning eller yderligere spørgsmål.

Adkomst
At have adkomst til noget betyder, at man har ret til et givent materielt gode. Er et skøde tinglyst i den digitale tinglysning, og står man som ejer af en given ejendom her, har man adkomst til denne ejendom.


Advokatforbehold

Benytter du et advokatforbehold/rådgiverforbehold ved dit boligkøb har din boligrådgiver mulighed for at gennemgå købsaftale og handlens øvrige dokumenter, selvom du har skrevet under på købsaftalen. Det er vigtigt, at advokatforbeholdet/rådgiverforbeholdet er formuleret således, at du som køber har mulighed for at træde ud af handlen, hvis din rådgiver ikke godkender handlen i sin helhed.

Dermed er du som køber ikke bundet af din underskrift på købsaftalen. Du kan derfor efterfølgende ændre i købsaftalens vilkår eller forbehold i samarbejde med din rådgiver. Dog er ændringer i købsaftalen forudsat af, at sælgeren kan godkende disse ændringer.

Du bør aldrig underskrive en købsaftale uden der er indsat et rådgiverforbehold.


Allonge

En allonge er et tillæg eller en tilføjelse til en skriftlig aftale. I forbindelse med boligkøb kan man eksempelvis udarbejde en allonge til købsaftalen, som ændrer, udvider eller præciserer handlens vilkår. Det kunne eksempelvis være en ændring af købesummen, overtagelsesdagen eller andre særlige aftaler, som er blevet indgået mellem køber og sælger efter købsaftalens underskrift.


Anmærkningsfrit skøde

Anmærkningsfrit skøde betyder, at sælgers gamle lån er indfriet og aflyst, så køberen af boligen ikke overtager sælgers gamle lån på ejendommen.


BBR-ejermeddelelse

BBR står for Bygnings- og Boligregisteret. Her samles en masse oplysninger om alle boliger og bygninger i Danmark, som f.eks. boligens type, areal, vandforsyning, toiletforhold og meget mere. Alle oplysningerne er samlet i boligens BBR-meddelelse. Det er boligejers ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.


Bankforbehold

Er der indsat et forbehold for din bankrådgivers godkendelse af økonomien i købsaftalen, kan din bankrådgiver annullere handlen uden omkostninger for dig som køber, såfremt din bank ikke kan godkende din økonomi.


Bankgaranti

En bankgaranti fungerer i princippet på samme måde som en almindelig garanti. I stedet for at det enten er sælger eller køber, der udsteder garantien til modparten, er det banken, som påtager sig ansvaret. Når der udstedes en bankgaranti, betyder det, at køber kan foretage købet og sælger har sikkerhed for betalingen.


Berigtigelse

Berigtigelse af en handel er betegnelsen for at gennemføre en ejendomshandel efter de aftalte vilkår i købsaftalen, som er indgået af køber og sælger. Berigtigelse af handlen betyder, at køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.


Byggesagkyndig

En byggesagkyndig er en professionel fagmand med en byggeteknisk grunduddannelse, som er ekspert i reglerne for bygningsgennemgang. Det er en byggesagkyndig, der laver tilstandsrapporten på boligen. Som køber er det dog også en god idé at få en byggesagkyndig med ud på ejendommen. Den byggesagkyndige kan påpege forhold i tilstandsrapporten og elrapporten samt give en saglig vurdering af skadernes omfang , så du mindsker risikoen for dyre overraskelser efter købet.


Deponering

Der sker en deponering i en bolighandel, når et beløb, såsom udbetalingen eller købesummen i sin helhed, overføres til sælgers bank eller ejendomsmægler i handlen iht. købsaftalens vilkår. Dvs. såfremt handlens vilkår i øvrigt ikke opfyldes, har køber ret til at få det deponerede beløb retur.


Egenfinansiering

Når du vil købe en bolig, skal du som minimum kunne betale 5% af købesummen selv. Det kalder man egenfinansiering. Resten af beløbet kan du låne i et realkreditinstitut (op til 80% ved helårsbolig og 75% ved fritidsbolig) og i banken (op til 15% ved helårsbolig og 20% ved fritidsbolig). Reglen om 5% egenfinansiering trådte i kraft den 1. november 2015. Husk, at du udover selve købesummen også skal finansiere omkostninger til f.eks. tinglysning, køberrådgiver mv.


Ejendomsskat

Ejendomsskat bliver også kaldt for grundskyld. Det er den skat, der er på selve grunden, du ejer, og den relaterer sig derfor ikke til boligen. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Hvad du skal betale i ejendomsskat afhænger af, hvilken kommune du bosætter dig i. Det er nemlig din kommune, som fastsætter grundskyldspromillen.


Ejendomsvurdering

En ejendomsvurdering er en vurdering af en ejendoms værdi. Offentlige ejendomsvurderinger foretages af Skat. Skat er ikke ude at se på den konkrete ejendom, der vurderes. I stedet undersøger Skat salgspriserne på boliger i lignende områder, som er sammenlignelige med hensyn til størrelse, stand, alder og beliggenhed.


Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten er en skat, der skal betales, når du som ejer selv bor i din bolig. Du fritages for ejendomsværdiskat, hvis du udlejer din bolig. Der er tale om en egentlig skat, der opkræves over forskudsopgørelsen og endeligt opgøres på årsopgørelsen.


Ejerforening

En ejerforening er som ordet beskriver det, en sammenslutning af ejere i forening. En ejerforening oprettes sædvanligvis i en ejendom som består af flere lejligheder, hvor man i forening gerne vil tilsikre ensartede regler for fællesområderne i ejendommen, såsom facadens, opgangens, kælderens, tagets og evt. gårdens vedligeholdelse. I en forening er således opsat nogle vedtægter man som ejer af den enkelte lejlighed i foreningen er forpligtiget til at overholde. Endvidere opkræves der sædvanligvis en fællesudgift for hver lejlighedsejer til dækning af omkostningerne for foreningen.


Ejerskifteforsikring

Når du skal købe bolig, har du mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Den dækker skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er ikke lovpligtige i sig selv, men for at kunne tegne ejerskifteforsikringen er det et krav, at disse rapporter er lavet. I en bolighandel har sælgeren som udgangspunkt altid et 10-årigt ansvar for skjulte fejl og mangler. Typisk vil sælger gerne sikre sig mod sit 10-årige mangelansvar ved at få udarbejdet en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og ved at tilbyde at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring. På den måde giver sælger dig som køber mulighed for at tegne ejerskifteforsikringen. Ejerskifteforsikringer varierer meget i pris og dækningsomfang. Vær derfor opmærksom, når du skal tegne din ejerskifteforsikring.


Ejerudgift

Ejerudgifter er en fælles betegnelse for de omkostninger, du har, når du ejer en bolig. Ejerudgifterne dækker over udgifter til eksempelvis grundejerforeningen, antenneforeningen, fællesanlæg, skorstensfejring, husforsikring og rottebekæmpelse. Ejerudgifterne dækker også over ejendomsværdiskat, ejendomsskat og ejendomsforsikring. Hvis du som køber overtager en gæld uden for købesummen, indgår ydelser til denne også i ejerudgifterne. Du skal dog være opmærksom på, at ejerudgifterne ikke dækker fx udgifter til lån, vand, varme, el eller vedligeholdelse.


Energimærke

Et energimærke er et dokument, der vurderer en bygnings energiforbrug og dermed fortæller hvor energieffektiv boligen er. Bygningen får heraf tildelt en energiprofil efter en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. Helt identisk med den skala vi er vant til, når vi køber hårde hvidevarer, blot i en større skala. Når man som køber skal investere i et nyt hus eller en lejlighed, kan man således sammenligne forskellige boligers energieffektivitet ved at aflæse energimærket.


Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er en professionel gennemgang af en boligs elektriske installationer, som tjekker, at de er funktionsdygtige og vigtigst af alt lovlige. Rapporten udføres af en autoriseret elinstallatør. Rapporten er ikke lovpligtig, men hvis du og sælger vil tegne en ejerskifteforsikring, skal sælger sørge for, at der bliver udarbejdet både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporten er gældende 1 år i modsætning til tilstandsrapporten, som er gældende i 6 måneder.

Fortrydelsesret
Når du køber en bolig, har du ret til at fortryde købet inden for seks hverdage efter købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger. Det er kun dig som køber, der har fortrydelsesret. Så snart sælger underskriver en købsaftale, er underskriften bindende. Såfremt du fortryder dit boligkøb, skal du betale 1% af købesummen til sælger, medmindre andet fremgår af købsaftalen. Har du derimod et advokatforbehold/rådgiverforbehold tilknyttet din bolighandel, løber dette behold sideløbende med fortrydelsesretten. Finder du derfor et forhold, som gør, at du ønsker at fortryde købet, kan du via advokatforbeholdet/rådgiverforbeholdet fortryde uden beregning.

Frigivelse af købesummen
Når købesummen i en handel deponeres i sælgers pengeinstitut, vil det sædvanligvis ske på en lukket konto. Købesummen kan således ikke frigives til sælgers anvendelse førend handlens vilkår for overdragelse af ejendommen, evt. anmærkningsfrit skøde og aftale om afregning af evt. refusionssaldo er opfyldt. Det vil sædvanligvis være købers rådgiver som tilsikrer at handlens vilkår er opfyldt førend sælger får frigivet købesummen.

Husforsikring
En husforsikring dækker som udgangspunkt pludselige skader på det forsikrede hus. Forsikringen kan bestå af en brandforsikring, kaskoforsikring og en række tilvalgsdækninger. Alle huse, der er belånt, skal være brandforsikret. Øvrige dækninger på huset er frivillige.

Købermægler
Jf. Lov om formidling af fast ejendom, må den sælgende ejendomsmægler ikke rådgive potentielle købere, da denne udelukkende er betalt af sælgeren af boligen og har til opgave at varetage dennes interesse.
Dermed er der behov for købermæglere: Køberrådgivere som er på boligkøberens side og har erfaring og viden om køb af boliger.
En købermægler er typisk uddannet ejendomsmægler. Købermæglerens primære opgave er at hjælpe boligkøberne trygt gennem deres boligkøb.

Køberrådgiver
Som køber af en bolig er det en god idé at søge rådgivning. Køberrådgiveren hjælper til, at beslutningen om køb bliver truffet på det rette juridiske grundlag. Når du vil købe en bolig, skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser. Har du en køberrådgiver, vil vedkommende varetage dine interesser. han eller hun være på din side i handlen.

Du bør aldrig underskrive en købsaftale uden der er indsat et rådgiverforbehold.

Køberrådgivning
En køberrådgivning indeholder rådgivning for køber om de juridiske vilkår i handlen, herunder en gennemgang af købsaftalens bestemmelser og forbehold samt handlens bilag i øvrigt, for at tilsikre at køber gøres opmærksom på alle ejendommens forhold. Såfremt køber efter rådgivningen ønsker afklaring eller specificering af evt. yderligere forhold i handlen, udarbejder købers rådgiver et tillæg til købsaftalen som oftest kaldes en forbeholdsskrivelse. Således tilsikres køber at evt. uafklarede forhold tillige afklares inden handlen kan betragtes som værende endelig og ejendommen overdrages til køber.


Købsaftale

En købsaftale er en detaljeret beskrivelse af, hvad der er aftalt mellem køber og sælger i en konkret bolighandel. Den udarbejdes typisk af sælgers ejendomsmægler. Her står både overdragelsesdato, pris, navne på køber og sælger samt en lang række andre detaljer, som f.eks. om hårde hvidevarer følger med i handlen. Ejendomsmæglere, der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), benytter foreningens standardformular, når de udarbejder en købsaftale. DE´s standardformular er en skabelon, som ejendomsmægleren udfylder og specificerer til den specifikke handel. Specielt købsaftalens punkt 11 er vigtigt, for det er her, ejendomsmægleren beskriver de specifikke aftaler, der er indgået mellem køber og sælger.


Købers kontantbehov

Udover kontantprisen skal du som køber betale en række andre udgifter i forbindelse med dit boligkøb. Dette kalder man for købers kontantbehov og her medtages typisk: kontantprisen på boligen, udgift til tinglysning af skøde og pantebreve, udgift til køberrådgiver/evt. byggesagkyndig samt udgift til betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien (hvis handlen er omfattet af huseftersynsordningen).


Løsøre

Løsøre er flytbare ting som f.eks. møbler og hårde hvidevarer.  Ved køb af fast ejendom er medfølgende løsøre anført i salgsopstillingen. Det medfølgende løsøre skal medmindre andet er aftalt afleveres i gældfri og brugbar stand på overtagelsesdagen.


Overtagelsesdato

Overtagelsesdagen er det juridiske overtagelsestidspunkt jf. købsaftalen, hvor ejendomsretten overgår fra sælger til køber og hvorfra alle udgifter skal betales af køber, herunder terminsydelser, ejendomsskatter m.m.


Refusionsopgørelse

Opgørelse over de udgifter til ejendomsskatter, forsikringer, renovation og vand m.m., som ved ejerskifte skal fordeles mellem køber og sælger på overtagelsesdagen. Opgørelsen kan også indeholde beløb, som er aftalt i købsaftalen eller beløb til købers betaling for eventuelle overtagne løsøre i ejendommen, som ikke har været anført i salgsopstillingen.

Retsanmærkning
Hvis et skøde tinglyses med en retsanmærkning, betyder det, at tinglysningsretten gør den nye ejer opmærksom på, at et forhold er til hinder for at tinglyse skødet i fuldstændig overensstemmelse med anmeldelsen. Et skøde kan eksempelvis tinglyses med retsanmærkning, såfremt den tidligere ejer endnu ikke har aflyst et lån på ejendommen.

Salgsopstilling
En salgsopstilling er en salgspræsentation af en bolig, som indeholder billeder, en beskrivelse, tekniske data og økonomiske forhold. Det er sælgers ejendomsmægler, der laver salgsopstillingen, og faktisk er det et krav at den laves, da den er en del af købsaftalen. De fleste salgsopstillinger ligner til forveksling hinanden. Dette skyldes, at mange ejendomsmæglere er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). DE har en skabelon for, hvordan en salgsopstilling skal se ud, som også sikrer at salgsopstillingen har alle de lovpligtige oplysninger med.


Servitut

En servitut er en bestemmelse, der indskrænker råderetten over en ejendom. En servitut kaldes også en byrde eller en begrænsning, fordi den typisk sætter nogle begrænsninger for ejeren af ejendommen eller matriklen.
Som eksempler på tinglyste servitutter kan blandt andet nævnes lokalplaner, vedtægter for en ejerforening, samejeoverenskomster, servitutter vedrørende tilslutning til fjernvarme eller servitutter vedrørende hjemfaldspligt m.m. Som køber skal man derfor være særlig opmærksom på byrdefulde forhold/begrænsninger, som kan være tinglyst i en servitut.


Skifteretsattest

En skifteretsattest udstedes når man som ejer af en ejendom går bort og det fastsættes af skifteretten hvem der har ret til ejendommen herefter.


Skøde

Skødet indeholder en kort opsummering af købsaftalens væsentligste vilkår, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum, servitutter og overtagelsesdag. Indførslen af den digitale tinglysning i 2009 medførte, at alle skøder i dag er digitale.


Skødeskrivning

Skødeskrivning betyder udarbejdelse af et skøde. Når skødet er udarbejdet skal det underskrives af parterne med Nem-ID, idet tinglysningen af skødet foregår digitalt. Herefter vil skødet blive anmeldt til tinglysningsretten, som foretager gennemsyn af skødets bestemmelser og godkender selve tinglysningen heraf.

Idet tinglysningen foregår digitalt vil skødet også modtages retur digitalt – som en PDF-fil og enhver som måtte have interesse heri kan herefter slå op i tinglysningssystemet og se den til enhver tid værende ejer af ejendommen.


Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en skadesrapport som afdækker synlige skader og/eller forhold som kan udvikle sig til skader. Tilstandsrapporten udarbejdes af en uvildig beskikket byggesagkyndig og er gældende i 6 mdr. fra rapportens udstedelse. Tilstandsrapporten omfatter alle bygninger på ejendommen.

Den beskikkede bygningssagkyndige vurderer hver enkel bygningsdel. Her afdækkes både synlige skader, tegn på skader og fysiske forhold, der giver risiko for skader. Disse kategoriseres som GRÅ (mindre alvorlige skader), GUL (alvorlige skader), RØD (kritiske skader) eller SORT (Mulige skader).


Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften er en afgift som skal betales til staten i forbindelse med tinglysning af blandt andet skøde, pantebreve eller servitutter på din ejendom. Når du tinglyser et skøde skal du betale en fast afgift på 1750 kr. Udover den faste tinglysningsafgift tillægges en variabel tinglysningsafgift ved tinglysning af skøde på 0,6 % af købesummen eller den offentlige ejendomsvurdering – alt efter hvilken der er højest, oprundet til nærmeste 100.


Tinglysningsfuldmagt

Såfremt man ikke har NemID for underskrift af skøde eller andre tinglysninger i tinglysningssystemet. Så kan man underskrive en fysisk fuldmagt til en anden person eller virksomhed. Denne kan således underskrive på ens vegne med deres NemID. Der er dog særligt strenge krav til en fuldmagt som skal kunne anvendes i tinglysningssystemet.

Udlændinges erhvervelse af fast ejendom
Hvis du ikke har bopæl i Danmark og heller ikke tidligere har haft det i sammenlagt 5 år, så kan du som udgangspunkt kun købe fast ejendom her i landet med tilladelse fra Justitsministeren. Tilladelse søges gennem Civilstyrelsen.


Ydelse

En ydelse er det, du betaler hver måned, når du har et lån. Ydelsen på et realkreditlån dækker over dit afdrag på lånet, renten og et bidrag til realkreditinstituttet. Afdrag + Rente + Bidrag = Ydelse


Afdrag:
Det beløb du betaler tilbage på dit lån
Rente: Det beløb du betaler til investorerne (afhænger af din lånetype)
Bidrag: Et administrationsgebyr som du primært betaler for, at realkreditinstituttet formidler dit lån til investorerne. Bidragssatsen er som regel lavere jo mindre dit lån er i forhold til boligens værdi.

 

Kunderne siger

Kun rosende ord

Vi har kun rosende ord tilovers for den måde Christina har hjulpet os igennem vores første huskøb på. Vi kendte ikke i forvejen Christina, men fik hende anbefalet af ejendomsmægleren med ordene “professionel, kan sit stof, kender området og utrolig venlig”, og det kan vi kun skrive under på – det har været en utrolig rar oplevelse gennem hele forløbet. Der har altid været hjælp at hente, hvis vi var i tvivl om noget og, der har altid været en rar og forstående stemme i den anden ende af røret selvom, der nok har været en del dumme spørgsmål. Christina har også selv undervejs påpeget nogle ting, som vi ikke selv lagde mærke til, så man har virkelig følelsen af, at hun vil én det bedste.
Hvis vi igen står og mangler hjælp ved boligkøb, så ringer vi til Christina.
Kasper og Sandra, Greve

God juridisk hjælp

Mange tak for god juridisk hjælp igennem købsprocessen. Vi har følt os helt trygge med din rådgivning omkring vores køb af hus og vil meget gerne anbefale dig til andre, der skal købe ejendom.
Morten og Zebrina, Søborg

Kommunikation og opfølgning i top

Jeg har anvendt Christinas ekspertise til bolighandel 2 gange – begge gange har jeg været meget tilfreds med forløbet. Christina har øje for detaljerne når købsaftalen udfærdiges og diverse dokumenter gennemgås og eventuelle forbehold stilles. Jeg har været meget tryg ved Christinas gennemgang af dokumenterne og efterfølgende kompetente rådgivning.
Desuden har kommunikationen og opfølgning været helt i top.
Karina, Greve

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til analyse af vores trafik. Vi deler også dine oplysninger om brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. View more
Cookies settings
OK
Afvis
Privatlivspolitik & Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Bygninger i Køge kyst - hjælp til køberrådgivning

Persondatapolitik og cookies

Vi har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet. Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os. Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores ydelser. Når du indgår i et kundeforhold med os, har vi behov for yderligere oplysninger. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning. Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter. Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os. Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os ved at kontakte os. Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.    
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik. Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning 
i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
Save settings
Cookies settings